0

(0 )

นโยบายด้านความปลอดภัยของข้อมูลลูกค้า


เว็บไซต์ www.expresscarpet.co.th ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของความมั่นคงปลอดภัย (Security) ของลูกค้าที่เข้ามาทำธุรกรรมซื้อสินค้ากับบริษัทฯ

ดังนั้น บริษัทฯ จึงได้กำหนดแนวปฏิบัติสำหรับความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์ ที่ได้ดำเนินการในปัจจุบัน ดังต่อไปนี้   บริษัทฯ ได้


1. กำหนดสิทธิของการเข้าถึงข้อมูลบนระบบงานของเว็บไซต์ให้กับพนักงานของบริษัท อย่างชัดเจน

2. ใช้ซอฟต์แวร์ป้องกันไวรัสที่เป็นมาตรฐาน และได้มีการอัพเดทซอฟต์แวร์อย่างสม่ำเสมอ

3. ทำการสแกนไวรัสในระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ที่ใช้จัดเก็บข้อมูลอย่างสม่ำเสมอ
4. ทำการสำรองข้อมูลและซอฟต์แวร์ที่สำคัญอย่างสม่ำเสมอ
5. ใช้ระบบ Firewall เพื่อความมั่นคงปลอดภัยทางเครือข่าย
6. มีมาตรการในการเข้ารหัสข้อมูลที่สำคัญและมาตรการในการป้องกัน เช่น การเข้ารหัสของรหัสผ่าน ฯลฯ
7. มีมาตรการในการจัดเก็บและควบคุมความมั่นคงปลอดภัยในข้อมูลผู้บริโภค
8. ทำการอัพเดทเทคโนโลยีความมั่นคงปลอดภัยอย่างสม่ำเสมอ
9. ใช้การเข้ารหัสความปลอดภัย Secure Socket Layer (SSL) กับเว็บไซต์ www.expresscarpet.co.th
10. ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์บริษัทฯ
    ท่านสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ด้านเทคนิคที่บริษัทฯ ได้มอบหมายให้ดูแลความมั่นคงปลอดภัยของระบบที่
    online@expresscarpet.co.th 


เนื่องด้วยบริษัทฯได้พัฒนาและดำเนินการธุรกรรมต่างๆบน E-Commerce บนเว็บไซต์ ตามนโยบายต่างๆที่ระบุไว้ 

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ จึงได้มอบประกาศนียบัตรเพื่อแสดงว่า

เว็บไซต์  www.expresscarpet.co.th  บริษัท เอ็คซเพรซคาร์เพ็ท จำกัด 

ได้รับอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายรับรองความน่าเชื่อถือ DBD Verified ระดับ Silver