0

(0)
(0)

นโยบายการคืนสินค้า และการรับประกัน


1. การรับประกันครอบคลุมเฉพาะพรมผืนสำเร็จรูปและสินค้าสำเร็จรูปที่ลูกค้าสั่งซื้อจากบริษัทเอ็คซเพรซ คาร์เพ็ท จำกัด เท่านั้น


2. พรมรับประกัน 1 ปีเต็ม นับจากวันที่แสดงในใบเสร็จรับเงินที่ซื้อพรมจากบริษัทฯ


3. บริษัทฯรับเปลี่ยนพรมภายใน 7 วัน นับจากวันที่ซื้อ โดยพรมต้องอยู่ในบรรจุภัณฑ์เดิมในสภาพพร้อมจำหน่าย ไม่มีรอยชำรุดเสียหาย ไม่มีคราบสกปรก
ทั้งนี้ลูกค้าจะต้องนำใบเสร็จรับเงินต้นฉบับมาแสดงในวันที่มาเปลี่ยนพรม บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับเปลี่ยนพรมหากท่านไม่มีใบเสร็จรับเงินต้นฉบับหรือใบรับประกันมาแสดง


4. การรับประกันจะไม่มีผล ในกรณีดังต่อไปนี้

     4.1 พรมโปรโมชั่นพิเศษที่ลดราคาเกิน 50%

     4.2 ความเสียหายโดยมีสาเหตุมาจากการกระทำของลูกค้า เช่น การใช้งานผิดประเภท การใช้งานที่ไม่ถูกต้อง การดัดแปลง

         รวมทั้งความเสียหายที่เกิดจากความเสื่อมสภาพตามธรรมชาติของการใช้งาน การฉีกขาดเป็นรอยที่เกิดจากการกระทบกับสิ่งของอย่างอื่นหรือ อุบัติเหตุ ฯลฯ
     4.3 ความเสียหายอันเกิดจากภัยธรรมชาติ และ/หรือ ความเสียหายจากสัตว์ หรือแมลงต่างๆ
     4.4 การหลุดร่วงของเส้นใยของพรมซึ่งเป็นการหลุดร่วงตามปกติ โดยเฉพาะพรมที่ผลิตจาก อะคริลิค เยื่อไผ่ วิสโคส และ/หรือ เส้นใยธรรมชาติ
         ไม่นับเป็นความบกพร่องของสินค้า จึงไม่รวมอยู่ในการรับประกันสินค้าของบริษัทฯ
     4.5 ความเสียหายอื่นๆที่ไม่ได้เกิดจากการกระทำของบริษัทฯ


5. หากพรมชำรุดนอกเหนือจากการใช้งานปกติ และลูกค้าประสงค์ให้ซ่อม บริษัทฯจะคิดค่าบริการตามความเหมาะสมโดยจะแจ้งค่าใช้จ่ายให้ลูกค้าทราบก่อน


6. ในกรณีที่เกิดความเสียหายขึ้นแต่ทางบริษัทไม่สามารถจัดหาวัสดุหรือชิ้นส่วนในรายการเดียวกันเพื่อใช้ในการซ่อมแซมหรือเปลี่ยนให้ได้ในระยะเวลาการซ่อมแซม
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการจัดหาพรมที่มีคุณสมบัติ และมาตรฐานเท่าเทียมกันมาทดแทน


7. หากบริษัทฯ พิจารณาแล้วว่าพรมของท่านอยู่ในเงื่อนไขการรับประกัน บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการตัดสินใจดำเนินการเปลี่ยนชิ้นส่วนทดแทน
หรือทำการซ่อมแซมพรม หรือดำเนินการตามความเหมาะสม โดยจะไม่มีการคืนเงินไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น


8. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเป็นผู้วินิจฉัย และตัดสินใจว่าพรมนั้น ๆ อยู่ในเงื่อนไขการรับประกันหรือไม่ คำตัดสินของบริษัทฯ ถือเป็นที่สิ้นสุด


9. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดเงื่อนไขการรับประกันโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า


สอบถามเพิ่มเติม โปรดติดต่อสาขาที่ท่านซื้อสินค้า หรือติดต่อฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ โทร.02-375-6351-5 ต่อ 164


Express Carpet Line OAExpress Carpet FacebookExpress Carpet IGExpress Carpet PinterestExpress Carpet Youtube Channel


Express Carpet - DBD Registered
Express Carpet - DBD Verified Silver

Copyright ® 2022 www.expresscarpet.co.th